logo
logo

Over Weldoen door Vermaak

Geschiedenis en informatie

Geschiedenis en informatie

De oprichtingsgeschiedenis van ‘Zangmaatschappij en Toneelvereniging Weldoen door Vermaak te Zeeuwsch-Clinge’ heeft geen verdere toelichting nodig: zij vertelt hieronder haar eigen verhaal. Officieel is de vereniging opgericht op 26 december 1888, maar al in mei 1886 was er sprake van een uitvoering door mannen die de smaak meteen te pakken hadden, en na veel voorbereiding enkele jaren later Weldoen door Vermaak het levenslicht schonken.

Tegenwoordig bestaat de vereniging uit 4 onderdelen, namelijk: Fanfare Weldoen door Vermaak, WDV PercussionToneelgroep Weldoen door Vermaak en de Amusementsband. Voor meer informatie over deze onderdelen kunt u op de links klikken.

‘’Op 16 en 23 mei 1886 werd alhier, ten voordeele van een noodlijdend huisgezin, een Concert gegeven door mannen, die nog nooit iets hadden voorgedragen of gespeeld voor een groot publiek. Doch hun ijver was groot en geen moeite of opoffering was hun te zwaar om alles tot een goed einde te brengen. Zij mochten dan ook het genoegen smaken, dat alle nummers van het programma flink werden afgespeeld.

Van verschillende zijden werd er nu op aangedrongen om voort te gaan met het geven van een winterconcert, doch door verschillende omstandigheden, buiten schuld van de werkende leden, kon aan dien wensch geen gevolg gegeven worden.

(…) primo September aanvaardde de heer P. Eggermont de betrekking van hoofd der school alhier en hij, in vereeniging met den onderwijzer P. Lansu, vatte het plan op een zang- en toneelvereeniging op te richten. Men trad in overleg met den Zeer Eerw. Heer Pastoor Koremans over het gebruik van het schoollocaal als concertzaal, enz. en na een goedgunstige beschikken verkregen te hebben, toog men aan het werk.

De voornaamste ingezetenen deze parochie, ten getalle van 68 werden opgeroepen om een vergadering bij te wonen in de openbare school. Aan die oproeping werd door bijna ¼ gehoor gegeven. Het doel der vereeniging werd uiteengezet en een voorlopig reglement voorgelezen, waarmee zich allen in hoofdzaak konden vereenigen. Al de aanwezigen traden toe. Verder werd bepaald om binnen weinige dagen, nog een vergadering te beleggen en da alles definitief vast te stellen.

Intusschen werden de meeste leden, die in ’86 hadden meegespeeld en ook zij, die vroeger werkend lid geweest waren van de vroeger bestaande fanfaren, opgeroepen om zich als werkend lid bij de vereeniging aan te sluiten. Allen, zonder uitzondering, waren present en met den meesten ijver en de grootste belangstelling waren zij bereid verder aan het werk te gaan.

In de volle overtuiging, dat zulk een vereeniging zou kunnen bloeien en na eenige jaren gewenschte vruchten zou afwerpen, werden de stukken gekozen en reeds begonnen met de repetities.

Op den 2e Kerstdag 1888 had er nogmaals een vereenigde vergadering plaats van Contribuerende en werkende leden. Op die vergadering werd het reglement met eenige kleine wijzigingen met algemeene stemmen aangenomen en getekend en werd daarna overgegaan tot het verkiezen van een bestuur. De vereeniging werd op dien dag gevestigd en bestond uit de volgende contribuerende en werkende leden (…).

Bestuur

Weldoen door Vermaak

Edwin van den Berghen

Voorzitter

Edwin van den Berghen

Ingmar Ivens

Penningmeester

Ingmar Ivens

Bas Weemaes

Secretaris

Bas Weemaes

Hans van Hoorick

Algemeen bestuurslid

Hans van Hoorick

Joost van Broeck

Algemeen bestuurslid

Joost van Broeck

Gerald van den Berghen

Algemeen bestuurslid

Gerald van den Berghen

Cristel de Kesel

Algemeen bestuurslid

Cristel de Kesel

Daniëlle Stienen

Algemeen bestuurslid

Daniëlle Stienen